ENGELSİZ HAYAT

Engelli Haklarını Savunuyoruz!

Türkiye’de engelli bireylerin, vatandaş olarak haklarını koruyor, geliştirilmesi için çalışıyoruz. Engelliliğe dayalı ayrımcılık ve hak ihlallerini izliyor, raporluyor ve savunuyoruz.

HAKKIMIZDA

EHİSA Kimdir?

Engellilik bir insan hakları konusudur. Engelli kişiler tarih boyunca çeşitli biçimlerde hak kaybına uğratılmış, toplumdan itilmiş, acıyarak bakılmış ve yapamaz/bilemez kabul edilmişlerdir. Bu sistematik ayrımcılığın temelinde, mevcut kültürün beslediği önyargılar, yanlış ve eksik bilgiler yatar. Aile, yakın çevre ve toplum bu kalıp yargıların ve ihlalci tutumların kaynağı konumundadır. Dil de böyle şekillenmiştir; engellileri eksik, hasta, kusurlu, korkutucu vb. gösteren birçok atasözü, deyim ve benzetme vardır. Böylece kalıp yargılar nesilden nesle aktarılır. Alışkanlıklar ve değişimden korkmak da bu önyargıların giderilmesini zorlaştırmaktadır. Toplumda onaylanmayan, sağlıksız ve işe yaramaz kabul edilen, merhamet edilmesi öğütlenen engelliler bazen de mizah unsuru ve alay konusu olmaktadır. Bu incitici tutum ve davranışlar aynı zamanda insan haklarının ihlali anlamına gelir.

Şeffaflık!

Hak temelli yaklaşımı, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliği kabul eder.

Turuncu Yuvarlak Görseli

Eşitlik!

Eşitlik ilkesini gözetir, hukukun üstünlüğünü kabul eder ve insan onuruna saygılıdır.

Ayrımcılığa Hayır!

Her tür dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, felsefi ve siyasi görüş ile toplumsal statüye dayalı ayrımcılığı reddeder.

Evrensellik!

Evrensel tasarım ilkesini, tüm ürün ve hizmetler için esas kabul eder.

HABERLER

Neler Yapıyoruz?

Engelli bireyleri; Anayasal, ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan haklarıkonusunda bilgilendiriyor, engelli sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi için işbirliği yapıyoruz.

Yazıyı Büyüt
Kontrast