HAKKIMIZDA

Engelsiz Bir Türkiye İçin Güç Birliği

Kuruluş Hikayemiz

Engellilik bir insan hakları konusudur. Engelli kişiler tarih boyunca çeşitli biçimlerde hak kaybına uğratılmış, toplumdan itilmiş, acıyarak bakılmış ve yapamaz/bilemez kabul edilmişlerdir. Bu sistematik ayrımcılığın temelinde, mevcut kültürün beslediği önyargılar, yanlış ve eksik bilgiler yatar. Aile, yakın çevre ve toplum bu kalıp yargıların ve ihlalci tutumların kaynağı konumundadır. Dil de böyle şekillenmiştir; engellileri eksik, hasta, kusurlu, korkutucu vb. gösteren birçok atasözü, deyim ve benzetme vardır. Böylece kalıp yargılar nesilden nesle aktarılır. Alışkanlıklar ve değişimden korkmak da bu önyargıların giderilmesini zorlaştırmaktadır. Toplumda onaylanmayan, sağlıksız ve işe yaramaz kabul edilen, merhamet edilmesi öğütlenen engelliler bazen de mizah unsuru ve alay konusu olmaktadır. Bu incitici tutum ve davranışlar aynı zamanda insan haklarının ihlali anlamına gelir. 

Engelliler dünyanın en geniş azınlık grubudur. Her toplumda engelliler benzer ihtiyaçlara sahiptir ve benzer sorunlarla mücadele ederler. Bu sorunların başında, toplumsal düzenin sebep olduğu engellenmeler ve eksik/yanlış hizmet sunumundan kaynaklı hak kayıpları gelir.

Eğitim, sağlık, katılım, ulaşım, barınma gibi pek çok konuda engellilerin karşı karşıya kaldığı hak ihlalleri bazen söz konusu alanda uygun yasal düzenleme olmadığı, bazen de mevcut yasal düzenlemelerin uygulanmadığı ve uygulamanın denetlenmediği durumlarda ortaya çıkar. Hak ihlallerine yol açan şartların düzeltilmesi için bu ihlallerin görünür hale gelmesi gerekir. 

Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı (EHİSA); işte bu hak ihlallerini izlemek, raporlamak ve görünür kılmak, ulusal ve uluslararası alanda engelli haklarının korunarak, geliştirilmesi için kurulmuş olan bir ağdır..

EHİSA bir yandan engelli haklarının korunarak, geliştirilmesini sağlamak için faaliyette bulunurken, aynı zamanda engelli sivil toplum örgütlerinin hak temelli olarak kurumsal kapasitelerinin arttırılması için çalışmalarda bulunmaktadır.

Ve hikayemiz devam ediyor…

Çalışma İlkelerimiz​

Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı (EHİSA) üyelerine, gönüllülerine, takipçilerine, çalışanlarına, faydalanıcılarına, katılımcılarına, paydaşlarına, iştirakçilerine, ortaklarına ve bağışçılarına her tür dil, din, mezhep, ırk, etnik köken, cinsiyet, hamilelik,  siyasi ve felsefi düşünce ya da görüş, sosyal ve ekonomik statü, yaş ve engelliliğe dayalı ayrımcılık içeren söz ve davranışa karşı koruyucu bir çalışma ortamı sağlamayı ve faaliyetler düzenlemeyi taahhüt eder. Bu kapsamda çalışma ilkelerimiz:

Logomuz ve Hikayesi

Yazıyı Büyüt
Kontrast